Neel Mitra

Senior Solutions Architect, Amazon/AWS