Masayuki Fukumitsu

Associate Professor, Hokkaido Information University