Darshana Pandya

Senior Program Manager, Microsoft