Anastasiya Kazakova

Senior Public Affairs Manager, Kaspersky